Regulamin Cmentarza w Lubini Małej

1. Cmentarz parafialny jest miejscem poświęconym, świadectwem wiary w życie wieczne i naszym wyrazem szacunku do zmarłych. Należy więc zachować na nim ciszę, powagę i porządek.

2. Właścicielem cmentarza parafialnego jest:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli

Siedziba parafii: Lubinia Mała 93/3,  63 – 210 Żerków

Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii. Dane do kontaktu z administratorem cmentarza umieszczone są na stronie internetowej parafii.

3. Sprawy dotyczące cmentarza załatwiane są w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania; sprawy dotyczące pogrzebu w dowolnym czasie.

4. Na cmentarzu wolno przebywać od rana do zmroku każdego dnia tygodnia.

5. Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza. Między grobami winna być przerwa wynosząca minimum 0,5 m.

6. Grób wykopuje zakład pogrzebowy wskazany przez osoby organizujące pochówek, zgodnie z dyspozycją otrzymaną od administratora cmentarza. Do obowiązków zakładu pogrzebowego należy zabezpieczenie wykopanego grobu, zasypanie grobu oraz uporządkowanie miejsca po wykonanych pracach.

7. Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje ofiara z tytułu dzierżawy, tzw. pokładne za miejsce grzebalne dla każdego zmarłego na okres 20 lat. Dzierżawę można przedłużyć na kolejne 20 lat, wnosząc stosowną ofiarę. Osoba wpłacająca ofiarę podaje swoje dane osobowe oraz adres i staje się opiekunem grobu otrzymując pisemne potwierdzenie. Wysokość opłaty ustala administrator cmentarza wraz z radą parafialną.

8. Nie przedłużenie dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym, zasadniczo powoduje użycie go do ponownego pochówku. Okres zwłoki w opłacie może wynieść do 12 miesięcy, po czym grób zostaje przekopany, a miejsce staje się wolne do zagospodarowania.

9. Można dokonywać wykupienia miejsca czyli rezerwacji poprzez wniesienie tzw. pokładnego. Rezerwacja miejsca musi być zaznaczona tabliczką z wskazanym przez administratora numerem rezerwacji.

10. Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu administratora. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt nagrobka oraz uiścić ofiarę w wysokości 10% od wartości pomnika. Projekt ten przygotowuje wykonawca i winien on zawierać wymiary, kształt, napisy oraz wartość nagrobka.

11. Aby móc wykonać naprawę nagrobka bądź wymianę płyty lub tablicy należy uzyskać zgodę administratora przedkładając projekt.

12. Kamieniarz ma prawo wykonywać swoje prace posiadając pisemne zezwolenie administratora. Klucz do bramy wjazdowej otrzymuje się od administratora.

13. Prace przy nagrobkach należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Osoba ustawiająca nagrobek musi bezwzględnie zachować poziom montażu sąsiednich nagrobków (za poziom nagrobka uznaje się poziom fundamentów). Przeprowadzający prace dba też o uprzątnięcie miejsca po jej wykonaniu, jak również o utylizacje pozostałych fragmentów nagrobka (nie należy zostawiać ich na cmentarzu, ani wrzucać do kontenerów).

14. Układanie kostki wokół grobu jest możliwe uzyskując zgodę administratora, po przedłożeniu pisemnego zezwolenia opiekunów grobów sąsiednich. Wszystkie obramowania grobów należy ułożyć w poziomie górnej krawędzi fundamentów. To samo dotyczy budowy ławek.

15. Zakazuje się sadzenia krzewów, jak również ustawiania innych elementów ozdobnych umiejscowionych wokół grobu.

16. Administrator cmentarza obliguje wszystkich opiekujących się grobami czyli rodzinę lub innych opiekunów do wnoszenia stosownych ofiar cmentarnych służących na utrzymanie cmentarza czyli wywóz nieczystości i śmieci, drobne naprawy, ogrodzenie, alejki, estetyka cmentarza itp.

17. Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego, w pobliskim jego otoczeniu, a także na całym cmentarzu. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych, które winny być zaznaczone i utrzymane w należytym porządku.

18. Odpady oraz śmieci (tylko cmentarne!) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu czyli do kontenera. Szklane znicze, odpady naturalne należy zabrać i usunąć we własnym zakresie lub składać w wyznaczonych do tego miejscach (kontener na szkło oraz kompostownik).

19. Stare nagrobki, ziemię oraz gruz czy też inne elementy z rozbiórki nagrobków i fundamentów powinny być wywożone poza teren cmentarza we własnym zakresie.

20. Ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich jest możliwa w przepisanym prawem czasie po przedstawieniu administratorowi cmentarza decyzji kompetentnych organów (inspektor sanitarny, prokuratura lub sąd).

21. Zakazuje się:

– zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca

– samowolnego stawiania i usuwania nagrobków;

– wjazdu pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi bez zgody administratora;

– wprowadzania zwierząt;

– zanieczyszczania cmentarza;

– samowolnego usuwania drzew i krzewów jak również sadzenia;

– picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających;

– słuchania głośnej muzyki i hałasowania.

22. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie nagrobków.

Niniejszy regulamin Cmentarza parafialnego w Lubini Małej został zredagowany zgodnie z prawem Pierwszego Synodu Diecezji Kaliskiej punkty 659-689 oraz aneks nr 7. Został on podany do wiadomości publicznej i wchodzi w życie z dniem 16 maja 2021r. Użytkownicy cmentarza są zobligowani do zapoznania się z zapisami Regulaminu i do bezwzględnego przestrzegania powyższych zapisów.